خاله زوزی دوست بچه ها                                                         خدای مهربون ازت یه نی نی میخوام